What are some of the most famous restaurants in Chengdu?

Below we have listed some of the most famous restaurants in Chengdu, grouped by the style of food they provide.

Sichuan Hot Pot:  

 Bashu Dazhaimen Huo Guo

                   Dalongyi Huo Guo

                   Shushan Huo Guo

                   Laomatou Huo Guo

                   Jinchengyinxiang Huo Guo

                   Shujiuxiang Huo Guo

                   Huangchenglaoma Huo Guo

Chuanr :   Yulin ChuanChuan, Yuanji ChuanChuan, Hua ChuanChuan.

Noodles:   Lulaodie Zhujiao, Yibin Ranmian, Shenxiaofu, Xiaomingtang -Dandantianshuimian, Huangchengba Xiaochi.