What are some of the local delicacies I should try while in Chengdu?

Chengdu really is foodie heaven; you must not miss these delicious foods:

Sliced Beef in Chili Sauce (Fuqi Feipian)

Hot and Sour Tofu Pudding (Suanla Douhua)

Long Wonton (Long Chaoshou)

Zhong Dumplings (Zhong Shuijiao)

Glutinous Rice Ball (Sandapao)

Dandan Noodles (Dan Dan Mien)

Small Hot Pot (Maocai)

Rice Noodles (Mi Xian)

Steamed Pork (Zheng Rou)

Bean Jelly (Chuanbei/Shangxin),

Deep Fried Pork (Surou)

Hot and Sour Rice Noodles(Suan La Mi Xian).